Utazási szerződés

Utazási szerződés,

mely létrejött egyrészről a Csodár-Travel Kft.

(székhely: 9400 Sopron, Csík Ferenc u. 20., Cg. 08-09-023467, adószám: 23910364-2-08, MKEH eng. szám: U-001383. Bankszámla: Vagyoni biztosíték: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, tel. 99 326-326, honlap: www.csodar.hu, e-mail: info@csodar.hu) mint utazás-szervező/ továbbiakban: CsT,

másrészről

Név:…………………………………………………… (egyéb adatok a csatolt Foglalási lap szerint),

mint Utas között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Utazási szerződés létrejötte:

1. A CsT által szervezett utazásokra a Ptk. 415-416 §-a, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet és az e szerződésben foglaltak az irányadók.
2. Az utazási szerződés az utazás megrendelésével (foglalási lap kiállításával), az előleg vagy teljes részvételi díj befize-tésével és ezzel egyidejűleg az utazási szerződés feltéte-leinek elfogadásával, aláírásával jön létre. A CsT által szervezett utazások részletes tartalmát jelen szerződésen kívül a CsT által kiadott utazási ajánlat (prospektus, szórólap, megrendelésre szervezett utazás esetén írásos visszaigazolás, hasznos tudnivalók, az utazást megelőzően az Utas részére megküldött tájékoztató) tartalmazza. Az előbb felsoroltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

3. Az Utas kijelenti, hogy a CsT utazási szerződésében, tájékoztatójában és bármely más hozzá csatolt tájékoztatóban foglalt és részére átadott feltételeket megismerte és azokat a szerződés aláírásával elfogadja.

Amennyiben az utazást nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le, CsT ezt a 3. személyt az Utas képviselőjének tekinti, akit az utazás megkezdéséig az Utasra vonatkozó kötelezettségek terhelnek.

4. CsT az utazási ajánlatban foglalt szolgáltatások megváltoztatásának jogát fenntartja azonos jellegű és értékű szolgáltatásokra. A meghirdetett programok sorrendje felcserélődhet. Az esetleges változásokról, amennyiben azok még az utazás megkezdése előtt ismertté válnak, az Utast köteles írásban tájékoztatni és amennyiben az Utas a változást aláírásával elfogadja, az a szerződés részévé válik.

5. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek összege a részvételi díj 40 %-a. A teljes részvételi díjat és az abban nem foglalt egyéb szolgáltatások díját az utazás megkezdése előtti 30. napig, külön értesítés nélkül meg kell fizetni. Amennyiben az utazás megrendelésére az indulást megelőző 30 napon belül kerül sor, úgy az Utas a teljes részvételi díjat és az egyéb megrendelt szolgáltatások teljes összegét köteles megfizetni. A fizetési határidők be nem tartása esetén CsT jogosult az utazási szerződést megszűntnek tekinteni és a megrendelt szolgáltatást haladéktalanul lemondani. Az Utas ez esetben CsT költségeit a lemondásra vonatkozó előírások szerint köteles téríteni.

6. Online megrendelés esetén utazási szerződés akkor jön létre, ha az Utas a szerződés szerinti díjat átutalja vagy postai csekken befizeti, az összeg CsT számlájára beérkezik és CsT a megrendelést írásban visszaigazolja. Ilyen esetben Utas megrendelése elküldésével egyben elfogadja CsT utazási szerződését.

Részvételi díj tartalma, fizetési feltételek:

7. A részvételi díj tartalmazza a CsT által kiadott utazási ajánlatban meghatározott szolgáltatásokat, a szervezési díjat és az Áfá-t. A részvételi díjban nem szereplő külön fizetendő díjakat CsT az utazási ajánlatban vagy a foglalási lapon írásban közli.

8. A részvételi díj nem foglalja magában az utasbaleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját. Az utasbaleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megléte szerződéskötési feltétel az utazási szerződésnél. Az utasbaleset-, betegség- és poggyászbiztosítást CsT az Európai Utazási Biztosító Zrt.-nél köti.

9. Hatósági áremelés (bel- vagy külföldön), valutaárfolyam változása vagy üzemanyag áremelkedés következtében CsT legkésőbb az utazást megelőző 20. napig a részvételi díjat megemelheti. Erről az Utast köteles írásban értesíteni. Amennyiben a díj emelkedése a 8 %-ot meghaladja, az Utasnak jogában áll 3 munkanapon belül a szerződéstől költségmentesen elállni. CsT a részvételi díjakat 1 EUR = 305 HUF árfolyamig tartja.

Utazási szerződés megszűnése – lemondási feltételek:

10. Az Utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt saját érdekkörében álló okból kifolyólag elállhat. Az elállást írásban kell a CsT-lel közölni és akkor válik hatályossá, amikor az elállás bizonyítottan CsT tudomására jutott. Amennyiben ez az utazás megkezdését megelőző 60. napig történik, az Utas az addig befizetett részvételi díjrészt visszakapja 2000,- Ft munkadíj kivételével. 60 napon belüli időpont módosítás vagy átjelentkezés más dátumra is lemondásnak minősül. 60 napon belüli lemondás esetén a CsT-nak jogában áll lemondási díj felszámítása az alábbiak szerint:

60-36. nap közötti lemondásnál a részvételi díj 10 %-a,

35-21. nap közötti lemondásnál a részvételi díj 40 %-a,

20-11. nap közötti lemondásnál a részvételi díj 75 %-a,

10 napon belüli lemondás és meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a fizetendő lemondási díjként.

A részvételi díj összegéhez, ha már megrendelésre és kifizetésre kerültek, a felárak és fakultatív programok díjai is hozzá számítandók.

Repülős utazásnál a feltételek eltérhetnek, erről az Utas az adott utazás programjánál kap tájékoztatást.

11. Az utazás indításához szükséges minimális utaslétszám hiányában CsT elállhat a szerződéstől az utazás megkezdése előtti 20. napig. Minimális utaslétszám: 12 fő.

Ez esetben az Utas jogai a következők: igényt tarthat az eredetivel egyenértékű szolgáltatásra, ha ennek biztosítására CsT-nek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, CsT megtéríti az Utas részére a különbözetet, ha magasabb értékű – a többletköltség az Utast terheli. Illetőleg az Utas kérheti a részvételi díj visszatérítését, valamint az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat összegét.

12. A CsT utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgárjogi felelősségi szabályok (Ptk. 399.§ /1.) alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozásokat a Ptk. 399.§ (1.) bekezdésébe tartozó olyan lehetetlenülési okoknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel. Amennyiben ilyen okból kifolyólag az utazás elmarad vagy csak részben valósul meg, CsT-t felelősség ezért nem terheli. Ilyen esetekben a hivatalos szervek által kiadott tájékoztatók és állásfoglalások tekintendők irányadónak. Ilyen esetekben is CsT igyekszik maximálisan Utasai segítségére lenni.

13. Útlemondási biztosítás: az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az Utasnak lehetősége van útlemondási biztosítást igényelni, melynek díja a részvételi díj 3 %-a. Az útlemondási biztosítást az utasbaleset-, betegség- és poggyászbiztosítással együttesen CsT az Európai Utazási Biztosító Zrt.-nél köti.

14. Ha az Utas az utazás során egy vagy több szolgáltatást saját elhatározásából nem vesz igénybe, ezért semmiféle visszatérítésre nem tarthat igényt.

15. Az adott úticél(ok)ra vonatkozó mindenkori útlevél-, vám- és devizajogszabályok, valamint vízum előírások betartása az Utas felelőssége. Ezek megszegéséből eredő károk az Utast terhelik.

16. CsT haladéktalanul felbontja az utazási szerződést az Utassal, ha az Utas ismételt figyelmeztetés ellenére is sérti vagy veszélyezteti utastársai nyugalmát vagy biztonságát, illetve az utazás szerződés szerinti teljesítését. Ilyen esetben az Utas hazautazásáról maga köteles gondoskodni.

Az utazás során az Utas által CsT-nek vagy harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül felelős.

Hibás vagy hiányos teljesítés:

17. Ha az Utasnak egy szolgáltatással kapcsolatban kifogása merül fel, azt rögtön a felmerüléskor a helyszínen közölnie kell az utaskísérővel vagy CsT képviselőjével, aki törekszik a hiba kijavítására, illetve a kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel. Az utaskísérő a jegyzőkönyv egy eredeti példányát az Utasnak átadja. Esetleges kárigény bejelentése a hazaérkezést követően írásban, e jegyzőkönyv csatolásával lehetséges. Ha az Utas kifogását a helyszínen nem vagy késedelmesen közölte, CsT mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.

18. A szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősség felső határa a részvételi díj összegének kétszerese.

19. A CsT az utazásszervezői tevékenység végzéséhez előírt vagyoni biztosítékot a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél helyezte el.

20. A CsT által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek közös megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik a CsT székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

21. A Csodár-Travel Kft. az utazásszervezői tevékenységhez előírt vagyoni biztosítékot a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél helyezte el.

Egyéb:

– A CsT az utazás előtt megmaradt helyeket esetenként kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ilyen esetben a kedvezmény a korábban szerződött Utasoknak nem biztosítható.

– A CsT által meghirdetett különböző kedvezmények nem vonhatók össze.

– Repülős utazásoknál a varsói (1964. évi XIX. t.), a berni (1986. évi II. t.) és a montreali (2005. évi VII. t.) egyezmények, illetve a légi szállításról szóló 25/1999. (II.12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Ezek értelmében a CsT kizárja a felelősséget minden olyan programváltozással kapcsolatban, amelyet az üzemeltető légitársaság miatt keletkezett (menetrendi változás, késés, járattörlés, légitársaság vagy géptípus cseréje stb.).

– A CsT a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az úti okmányok átadásakor tájékoztatja az Utast az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Utas köteles az adott repülőtársaság és repülőtér szabályait betartani. A poggyász szállításának felső súlyhatára az adott légitársaság szabályozásától függ, CsT az Utast erről az utazást megelőzően részére megküldött tájékoztatóban informálja. A többletsúlyért a légitársaság által megszabott pótdíjat az Utasnak kell megfizetnie. CsT nem felelős a légi fuvarozás során keletkezett poggyászkésésért, poggyászkárért ill. a poggyász eltűnéséért.

– Fapados légitársasággal történő utazás esetén a fapados légitársaság üzletszabályzata részét képezi jelen szerződésnek. Erre a tényre CsT az adott utazásnál külön is felhívja az Utas figyelmét.

– Autóbuszos utazás esetén, amennyiben az utazás során technikai okok miatt (időjárási és útviszonyok, határátlépés, forgalmi viszonyok stb.) késés következne be, ezekért a CsT felelősségre nem vonható. CsT kötelessége azonban a lehetőségek figyelembe vételével az Utas javára haladéktalanul intézkedni.

– Az utazás során saját kézipoggyászának, poggyászának őrzéséről az Utas maga köteles gondoskodni – kivéve, ha a poggyászt szállítás vagy megőrzés céljából a CsT közreműködője átvette.

– Az autóbuszos utazásoknál a gyakorivá váló súly-ellenőrzések miatt az utastérben utasonként egy kézipoggyász, a csomagtérben pedig utasonként egy bőrönd szállítását tudja a CsT vállalni.

– A programokhoz mellékelt képek illusztrációk.

A 2007. évi CXXVII. tv. 2011.01.01-től érvényes módosításának 206.§-a értelmében büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az utazást:
 nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben – azaz utasként veszem igénybe (magánszemély),
 adóalanyként saját nevemben és javamra, azaz végső felhasználóként (utasként) veszem igénybe (számlázás cégnévre, az utas részéről még részben sincs megtérítés),
 adóalanyként saját nevemben, de más javára – nem utasként – veszem igénybe. (Számlázás cégnévre, ha a cég akár csak részben megtérítteti az utassal az utazást, a teljes szolgáltatást + 27% Áfa terheli.)

Megfelelő jelölendő. A nyilatkozat kitöltése nélkül az utazási szerződés érvénytelen!

Dátum:…………………………………

………………………………….. …..…………………….
Csodár-Travel Kft. Utas vagy képviselője

to top